Новобузький район

Забезпечення єдиного освітнього простору в межах округу Друк

Сучасний етап інтеграції України потребує створення нової системи освіти, спрямованої на формування освіченої творчої особистості, а також забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти. Визначається зміст освіти та шляхи її реформування відповідно до сучасних потреб особи і суспільства. Головною метою системи освіти є створення умов для успішного навчання, виховання, розвитку та самореалізації кожної особистості.
У Національній доповіді Президента України В.Ф.Януковича «Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2010» зазначено: «У напрямі розширення доступу населення до загальної середньої освіти та підвищення її якості необхідно оптимізувати мережу ЗНЗ шляхом укрупнення профільної старшої школи та створення освітніх округів... з урахуванням специфіки місцевості та демографічної ситуації».
Окреслене завдання є особливо актуальним для освіти Новобузького району, адже протягом останніх років суттєво зменшився контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів, який порівняно з 2000 роком скоротився на 2 тисячі осіб. Крім того, середня напо- внюваність класів із кожним роком зменшується. У школах сільської місцевості в класах навчається по 2-6 учнів.
В таких умовах перед відділом освіти постала необхідність переглянути загальний принцип і підходи доуправлін- ня освітою в районі. При цьому слід враховувати місцеві умови і той рівень розвитку, якого досягай освітяни району.
На даний час зроблено певні кроки. Територія району умовно поділена на освітні округи, які відповідно до Положення створюються для забезпечення освітніх та культурно- освітніх потреб громадян, які проживають у межах відповідної адміністративно- територіальної одиниці. Відділ освіти проаналізував мережу закладів освіти, розроблено модель освітнього округу, де прогнозованим результатом є однаковий доступ до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки особистості.
Взявши на озброєння мету профільного навчання та завдання навчально-виховного процесу освітніх округів, відділ освіти ініціював у 2011 році створення Новобузького освітнього округу №1. Ця ініціатива була підтримана головою райдержадмінісграції В.М. Сербіним, головою районної ради В.Г. Терзієвою та сесією райради затверджено Положення про створення Новобузького освітнього округу №1.
До складу освітнього округу №1 ввійшли 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів із 17, учні яких обрали технологічний напрямок профілізації. Опорним закладом для даного освітнього округу визначений Центр профільного навчання, який відкрито в 2003 році. Заклад освіти має достатню матеріально-технічну базу для здобуття учнями допро­фесійної підготовки з таких спеціальностей як оператор комп'ютерного набору, швачка, водій. Це дало змогу оптимізувати мережу в районі відповідно до потреб населення, змен­шити навчальне навантаження у закладі і школярі отримали можливість опановувати обрану спеціальність.
Учні вивчають профільні предмети в опорному навчальному закладі округу на основі установчої угоди про спільну діяльність між суб'єктами округу, що укладена відповідно до чинного законодавства та зареєстрована у відділі освіти. Наукове й організаційно- методичне керівництво єдиним освітнім процесом здійснюється радою округу.
Для організації профільного навчання, за поданням ради округу, відділ: освіти прийняв рішення про перерозподіл годин робочих навчальних планів закладів, що входять до складу округу, та скориговано питання, пов'язані з розстановкою педагогічних кадрів, перерозподілом бібліотечного фонду, зміцненням матеріальної бази суб'єктів округу.
В освітньому окрузі забезпечується створення єдиного освітнього простору, що знижує ефект соціального відчуження невеликих шкіл, впровадження в навчальний процес сучасних навчальних технологій.
На цих досягненнях відділ освіти та районний методичний кабінет не зупиняються. Одним із напрямків оптимізації шкільної мережі району обрано урізноманітнення, активізацію та вдосконалення мережних взаємодій ЗНЗ з вищими навчальними закладами. З 2011- 2012 н.р. укладено угоду про співпрацю між Новобузьким освітнім округом № 2, до складу якого ввійшли 14 закладів освіти району (опорний заклад — Новобузька ЗОШ №1), та Миколаївським національним університетом Імені В.О. Сухомлинського. Суб'єкти освітнього округу № 2 здійснюють діяльність за напрямками:
- стажування педагогічних працівників;
- обмін виданнями для збагачення бібліотек:
- проведення спільних семінарів, викладання спецкурсів;
- підготовка спільних науково-дослідницьких проектів;
- науково-методичне забезпечення профільного навчання школярів;
- психологічний супровід навчально-виховного процесу;
- профорієнтація випускників шкіл округу на навчання в МНУ імені Сухомлинського.
Такий підхід, ми вважаємо, сприятиме підвищенню в мережі показників варіативності освіти і можливостей для вибору індивідуальної траєкторії розвитку кожного учня та кадрового забезпечення цих процесів.
Отже, створення освітніх округів на сучасному етапі дає можливість привести шкільні мережі до оптимального стану. Це забезпечить потреби населення в якісних освітніх послугах та є одним із головних завдань в освітній галузі.

Опубліковано: Понеділок, 23 квітня 2012